התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 4

התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 4

4

בחירת מפקח בנייה

בחירת מפקח בנייה

במסגרת פרויקט התחדשות עירונית רשאים בעלי הנכסים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנות מפקח מטעמם. העסקת מפקח מטעם בעלי הנכסים נועדה להבטיח את זכויותיהם המקסימאליות בדירתם החדשה. חשוב להדגיש כי מפקח מטעם בעלי נכסים נותן את שירותיו לבעלי הנכסים בלבד והוא אינו עובד עבור היזם/קבלן. שכרו של המפקח משולם לרוב על ידי הפרויקט ולא על ידי בעלי הנכסים.

תפקידו של המפקח יבוצע בשלושה שלבים:

פיקוח על שלב תכנון הפרויקט. באחריות המפקח לבקר את תהליך התכנון בהתאם לתמורות המסוכמות עם בעלי הנכסים, לבצע בקרה להתאמת הבקשה לקבלת היתר בנייה ולדאוג לעמידה בלוחות הזמנים בהתאם להתחייבויות בהסכם.

פיקוח על ביצוע העבודות בפרויקט. על המפקח לוודא כי היזם ו/או הקבלן עומדים בלוחות הזמנים של הפרויקט כפי שנקבע בהסכם, לבקר אחר אופן ביצוע עבודות הבנייה ולוודא תיקון ליקויים ו/או נזקים שהתגלו על ידו ואינם תואמים את תכנית הבניה. באחריות המפקח להעביר אחת לחודש דיווח שוטף לנציגות הבניין ו/או בעלי הנכסים בדבר שלבי התקדמות הבניה.

ליווי בעלי הנכסים בעת מסירת הדירות. המפקח אחראי לוודא כי כל הליקויים ו/או הנזקים שהתגלו במהלך הבנייה תוקנו על ידי היזם/קבלן וכי הדירות מוכנות למסירה לשביעות רצון בעלי הנכסים.

כיצד נכון לבחור מפקח מטעם בעלי הנכסים?

  • לוודא כי למפקח ניסיון קודם בפרויקטים הנמצאים בביצוע/הסתיימו וכי אין למפקח ניגוד עניינים בפרויקט אותו הוא מייצג את התושבים.
  • קבלת המלצות ע”י יצירת קשר עם בעלי נכסים בפרויקטים קודמים וקבלת חוות דעתם על אופי הטיפול והייצוג אל מול היזם/קבלן המבצע.
  • קיום פגישה של נציגות בעלי הנכסים עם המפקח על מנת לבחון את הכימיה בטרם ביצוע ההתקשרות.
  • יש לערוך מכרז למספר מועמדים ולבצע השוואה של מספר מפקחים בהתאם לפרמטרים הרלוונטיים לכם.

לשלבים הנוספים

1

לימוד ובדיקה
ראשונית

2

בחירת
נציגות דיירים

3

בחירת
עו”ד דיירים

4

התקשרות עם
בעלי מקצוע

5

בחירת יזם
ויציאה לדרך

6

היום שאחרי
מידע וזכויות