התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 2

התחדשות עירונית בשישה שלבים – שלב 2

2

התארגנות דיירים ובחירת נציגות

התארגנות דיירים ובחירת נציגות

לפרויקט המובל על ידי בעלי הנכסים מתחילתו בהתאם לצרכיהם, סיכויי מימוש גבוהים בשל מעורבותם בפרויקט. על מנת לקדם פרויקט התחדשות עירונית, מומלץ להתארגן ולבחור נציגות מוסכמת מטעם בעלי הנכסים, אשר תייצג את האינטרסים שלכם מול היזם ומול אנשי המקצוע הרלוונטיים (עורך דין מייצג דיירים, מפקח, שמאי, אדריכל ועוד). רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות ומשרדים).
מטרת הנציגות לסייע בהתארגנות בעלי הזכויות במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש כגורם המקשר ביניהם לבין כל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט.
הנציגות פועלת בהתנדבות וללא כל תמורה.
מטרת הנציגות לסייע בהתארגנות בעלי הזכויות במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש כגורם המקשר ביניהם לבין כל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

חשוב להדגיש שהנציגות היא גורם שאמור לתווך ולהעביר מידע בין היזם/קבלן והרשות המקומית לבין בעלי הנכסים. היא אינה מוסמכת לקבל בעצמה החלטות מהותיות בפרויקט.

תהליך בחירת נציגות ותפקידה

הליך בחירת הנציגות צריך להתנהל באופן דמוקרטי ושקוף.
כל בעל נכס בבניין רשאי להציע את מועמדותו לנציגות.

הליך בחירת הנציגות צריך להתנהל באופן דמוקרטי ושקוף.
כל בעל נכס בבניין רשאי להציע את מועמדותו לנציגות.

  1. יש לקבוע מועד לקיום אסיפה כללית של כל בעלי הנכסים (בהתאם להוראות התקנון החל על הבניין) בה תיקבע הנציגות ולוודא כי כולם קיבלו את ההודעה על כך.
  2. במהלך המפגש, יוסבר בהרחבה על מטרת הנציגות ותפקידיה ותתבצע בחירה של הנציגות על פי רוב בעלי הדירות. רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות/מסחרי).
  3. בסיום ההליך, בעלי הנכסים יחתמו על כתב הסמכת “נציגי הבית המשותף” והנציגים שנבחרו יחתמו על כתב התחייבות “חברי נציגות הבית המשותף”.
  • סיוע בארגון בעלי הנכסים ובניית הסכמות ביניהם.
  • הובלת תהליכי משא ומתן וההתקשרות עם בעלי המקצוע, על ידי עריכת הליכים מוסדרים ובעזרת ליווי גורם מקצועי כדוגמת מינהלת ההתחדשות העירונית ו/או עו”ד מלווה.
  • איסוף מידע על צרכים ורצונות שוטפים של בעלי הנכסים בהקשר של הפרויקט.
  • ייצוג הסוגיות שעולות מבעלי הנכסים מול בעלי המקצוע במטרה לקבלת מענה הולם ופתרונות לאורך חיי הפרויקט.
  • עדכון שוטף של בעלי הנכסים בסטטוס הפרויקט תוך הקפדה על תיעוד מסודר של ישיבות ומפגשים.
  • הבאת סוגיות מהותיות להחלטות בפני בעלי הנכסים.

לשלבים הנוספים

1

לימוד ובדיקה
ראשונית

2

בחירת
נציגות דיירים

3

בחירת
עו”ד דיירים

4

התקשרות עם
בעלי מקצוע

5

בחירת יזם
ויציאה לדרך

6

היום שאחרי
מידע וזכויות